Algemene Voorwaarden Michel Kreder Coaching.

Let op: Bij accepteren van Michel Kreder als coach op Trainingpeaks gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.
Michel Kreder Coaching is altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen, dit kan gedurende elke werkdag tussen 09:00 en 18:00 uur. Voor contact gegevens zie www.fittermetjeebike.nl/contact

Artikel 1 Definities
Deelnemer: De consument, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Rechtspersoon) die een Overeenkomst aangaat met Michel Kreder Coaching.
Michel Kreder Coaching: Een natuurlijk persoon die als dienst trainingspakketten of trainingsschema’s aanbiedt aan Deelnemer 
De Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Deelnemer en Michel Kreder Coaching
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2  Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten tussen Deelnemer en Michel Kreder Coaching.

Artikel 3  Het aanbod
1. Michel Kreder Coaching brengt het aanbod via www.fittermetjeebike.nl uit. Het aanbod is van kracht gedurende twee weken na dagtekening.
2. Het aanbod omvat ten minste:
– welk trainingspakket of -schema wordt aangeboden. Zie www.fittermetjeebike.nl voor de actuele trainingspakketten.
– de kosten: uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Deelnemer mogelijk te maken. 
4. Bij het aanbod wordt de Deelnemer gewezen op de Algemene Voorwaarden. Bij het accepteren van het aanbod  geeft de Deelnemer aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen, deze begrepen te hebben en geeft tevens aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. De Algemene Voorwaarden zijn voor de Deelnemer eenvoudig toegankelijk en altijd raadpleegbaar op de website www.fittermetjeebike.nl

Artikel 4 De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Deelnemer. Wanneer de Deelnemer Michel Kreder Coaching accepteert als Coach op Trainingpeaks worden automatisch de Algemene voorwaarden & Privacy policy van Michel Kreder Coaching geaccepteerd door de deelnemer. 

Artikel 5 Bedenktijd voor consumenten
1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten. 
2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Michel Kreder Coaching) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Michel Kreder Coaching en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Michel Kreder Coaching.

Artikel 6 Duur en beëindiging 
1. Michel Kreder Coaching biedt de Deelnemer keuze uit verschillende trainingspakketten met een Overeenkomst met verschillende duur (bijv. 1 middag of 1  jaar). Als de Deelnemer een overeenkomst voor de duur van 1 jaar wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Deelnemer niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Deelnemer kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen. 
2.  Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Deelnemer na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. 
3. De Deelnemer mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als: het voor de Deelnemer als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om de rest van de Trainingsschema’s uit te voeren. 
4. De Deelnemer moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen. 
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is Michel Kreder Coaching gerechtigd om de bijdrage over de verstreken periode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare kosten. 
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Deelnemer een bevriezings-mogelijkheid. Als de Deelnemer gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de trainingsschema’s als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra kosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Michel Kreder Coaching gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij de Deelnemer. 
7. Indien Michel Kreder Coaching zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Michel Kreder Coaching mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Michel Kreder Coaching betaalt het resterende bedrag aan Deelnemer in dat geval terug.

Artikel 7 Prijs  
1. De prijs voor het trainingspakket wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.

Artikel 8 Verplichtingen van Michel Kreder Coaching 
1. Michel Kreder Coaching staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. 
2. Indien Michel Kreder Coaching gebruikmaakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 
3. Vermogenstesten worden door Michel Kreder afgenomen op de locatie BeweegpuntBas te Zevenhuizen
4. Michel Kreder Coaching zorgt ervoor dat bij Groepstrainingen of andere evenementen onder de vlag van Michel Kreder Coaching, er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 
5. Michel Kreder Coaching heeft een erkend EHBO-diploma

Artikel 9 Verplichtingen van de Deelnemer
1. De Deelnemer dient een medische contra-indicatie voor Wielrennen te melden aan Michel Kreder Coaching.
2. Het is de Deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan bijv. groepstrainingen indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
3. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, en telefoonnummer tijdig schriftelijk aan Michel Kreder Coaching mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen 
1. Michel Kreder Coaching kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden trainingsschema’s. Michel Kreder Coaching zal de voorgenomen wijzigingen bespreken met de Deelnemer.  

Artikel 11 Toegang tot de Trainingsschema’s 
1. Zodra de Deelnemer Michel Kreder Coaching heeft geaccepteerd als coach op Trainingpeaks heeft de Deelnemer toegang tot de trainingsschema´s. Voor e-biketrainingsprogramma’s geldt dat na betaling de deelnemer toegang heeft tot de trainingsschema’s

Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde kosten voor de trainingsschema’s worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Deelnemer in verzuim nadat hij daar door Michel Kreder Coaching schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Michel Kreder Coaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Michel Kreder Coaching is tegenover de Deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Michel Kreder Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen.
2. Michel Kreder Coaching zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Michel Kreder Coaching is beperkt tot het verzekerde bedrag.
3. De Deelnemer is tegenover Michel Kreder Coaching aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Deelnemer komt.
4. Michel Kreder Coaching geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor het niet behalen van individuele resultaten. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen. 
5. Deelname van door Michel Kreder Coaching opgegeven groepstrainingen en activiteiten zijn voor eigen risico van de Deelnemer. Deze groepstrainingen zijn niet verplicht.
6. De Deelnemer begrijpt dat fysieke training risico’s met zich mee kan brengen en dat het uiteindelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben. Aanbevolen wordt dat de Deelnemer zich hiervoor verzekert. 
7. De Deelnemer verklaart dat hij/zij geen negatief advies heeft gekregen van een arts om een overeenkomst aan te gaan met Michel Kreder Coaching.
8. Deelname aan door Michel Kreder Coaching georganiseerde andere activiteiten zoals lezingen, clinics, hoogte-trainingen, gebruik van de hoogte-tent etc. zijn altijd op eigen risico van de Deelnemer. Het dragen van een valhelm bij activiteiten van Michel Kreder Coaching is verplicht gesteld.
9. De Deelnemer vrijwaart Michel Kreder Coaching voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Michel Kreder Coaching toerekenbaar is.

Artikel 14 Klachten 
1. De Deelnemer dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd – bij Michel Kreder Coaching in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Deelnemer zijn rechten ter zake verliest.
3. Michel Kreder Coaching beantwoordt de door de Deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Michel Kreder Coaching per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een mediator of rechter. 

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing. 

© Michel Kreder Coaching – Zevenhuizen – Februari 2020