AVG Privacy Policy Michel Kreder Coaching 

Michel Kreder Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit  privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens.

Michel Kreder Coaching houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Michel Kreder Coaching is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Als Michel Kreder Coaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Het verwerken van persoonsgegevens door Michel Kreder Coaching is ten behoeve van de volgende doeleinden: 

– registratie en facturatie van de opdrachtbevestiging
– e-mail voor uitnodigingen en informatie (zoals bijv. meedoen met de Kreder-klassieker en/of een informatie mail)
– conditionele gegevens verkregen via bijv. de gezondheidsenquête voor het invulling geven aan de training-schemas.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: – Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer(s), geboortedatum en conditionele gegevens. Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn: Michel Kreder Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; uw gegevens worden in de Cloud opgeslagen, op lokale pc’s worden geen data bewaard, ons computersysteem en mobiele telefoons zijn beveiligd met een inlogcode en het nieuwste systeem is op de PC geïnstalleerd met daaraan gekoppeld een virusbeveiliging. Rechten omtrent je gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op! 

© Michel Kreder Coaching, Zevenhuizen, Februari 2020